Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP znajdują się informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych.

Główna strona biuletynu składa się z nagłówka – logo biuletynu wraz z nazwą jednostki, menu, oraz okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi BIP.

Nagłówek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu wyodrębnione w lewej części okna są stałymi elementami strony. Poprzez wybranie pozycji menu, w głównej części okna wyświetlana jest związana z tą pozycją informacja.

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej) zobowiązany do tego ustawą.

„Podmiot” oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie uwidocznionej w stronie głównej.

„BIP” oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.
W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje sie organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy – podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.

Wyjaśnienia dotyczące niektórych odnośników BIP:

„Redakcja BIP” – zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej – zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia jest to pracownik Podmiotu.
„Rejestr zmian” – zawiera historię zmian jakich dokonano w dokumentach udostępnianych w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej.

Opublikowany przez: Przemysław Walczak
Data publikacji: 27 września 2018 13:54:32