Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jest uregulowane ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ( Dz.U.2016.352 ).

Dostęp do informacji publicznej jest realizowany zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez jej udostępnianie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na wniosek. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy składać na adres Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa bądź mailowo na adres sekretariat@ethnomuseum.pl.

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.

Przez podmiot zobowiązany należy w tym wypadku rozumieć Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Poniżej Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie przedstawia informację wymaganą ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

I.
Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania dla informacji udostępnianych na wniosek określa się odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy, przy czym udostępnianie informacji następuje wyłącznie na nośnikach znajdujących się w posiadaniu Muzeum, albo drogą elektroniczną.

II.
Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w tym podstawie ich obliczania, jeżeli zostały przez niego ustalone, oraz informację o czynnikach, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie i które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Czynniki brane pod uwagę podczas wyliczania opłat za nietypowe wnioski
o ponowne wykorzystywanie :

 • koszty wytworzenia lub przekształcenia informacji w format wskazany we wniosku;
 • koszty kopiowania informacji;
 • koszty pracy pracownika Muzeum;
 • koszty przesłania informacji.

CENNIK
za udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

 • Ustala się następujące opłaty za udostępnienie informacji publicznej na wniosek oraz udostępnienia informacji publicznej do ponownego wykorzystania w celu niekomercyjnym.
 • za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – 40 zł za jednorazowe udostępnienie;
 • w formie kopii (reprodukcji) cyfrowej – 42,50 zł za jeden skan lub fotografie cyfrowa zapisane na nośniku cyfrowym;
 • w formie fotografii:
 • za sztukę w formacie nie większym niż 50 x 60 cm – 84 zł,
 • za 1 m² w formacie nie większym niż określony w lit. a –256,50 zł;
 • w formie papierowej:
 • za jedną stronę odbitki lub wydruku kolorowego:
  – w formacie A-4 – 2,50 zł,
  – w formacie A-3 – 5 zł,
  b) za jedną stronę odbitki lub wydruku czarno-białego;
  – w formacie A-4 – 1 zł,
  – w formacie A-3 – 2 zł;
 • w formie nagrania dźwięku lub obrazu i dźwięku na nośnik cyfrowy – 52,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę nagrania;
 • w inny sposób niż określone w pkt 1 – 5 86 złotych za każdą rozpoczętą godzinę koniecznej pracy pracownika Muzeum.

Podane kwoty są cenami brutto.

 • Ustala się następujące opłaty za udostępnienie informacji publicznej na wniosek oraz udostępnienia informacji publicznej do ponownego wykorzystania w celu innym niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym:
 • za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – 118 zł za jednorazowe udostępnienie;
 • w formie kopii (reprodukcji) cyfrowej – 172 zł za jeden skan lub fotografie cyfrowa zapisane na nośniku cyfrowym;
 • w formie fotografii:
 • za sztukę w formacie nie większym niż 50 x 60 cm – 168 zł,
 • za 1 m² w formacie nie większym niż określony w lit. a – 513 zł;
 • w formie papierowej:
 • za jedną stronę odbitki lub wydruku kolorowego:
 • – w formacie A-4 – 33 zł,
  – w formacie A-3 – 61 zł,
  b) za jedną stronę odbitki lub wydruku czarno-białego;
  – w formacie A-4 – 25 zł,
  – w formacie A-3 – 45 zł;
 • w formie nagrania dźwięku lub obrazu i dźwięku na nośnik cyfrowy – 63 zł za każdą rozpoczętą godzinę nagrania;
 • w inny sposób niż określone w pkt 1 – 5 86 złotych za każdą rozpoczętą godzinę koniecznej pracy pracownika Muzeum.

Podane kwoty są cenami brutto.

 • W przypadku konieczności wykonania dodatkowej pracy przez pracownika Muzeum, w związku, ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, koszty pracy pracownika oblicza się według wzoru: liczba godzin poświęconych na przygotowanie informacji publicznej x koszt 1 godziny pracy w wysokości 86 złotych brutto.
 • Nakładając opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania na wniosek uwzględnia się także koszty przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.
 • Łączna wysokość opłaty nie może przekraczać sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty za udostępnienie, przekształcenie informacji lub udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, gdy opłata wynosi, co najmniej 5.00 zł brutto.
 • Opłaty za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania uiszcza się przelewem lub przekazem na konto Muzeum nr 77 1160 2202 0000 0001 0461 1493.

III.
Informacja o czynnikach, które są brane pod uwagę przy ustalaniu nakładanych opłat za ponowne wykorzystywanie.

Ustalając wysokość stawek za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego uwzględniono koszty wynikające z gromadzenia, produkowania, reprodukowania, rozpowszechniania oraz ochrony i ustalania praw do udostępnianej lub przekazywanej informacji, co umożliwia przepis art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Pod uwagę wzięto także, co umożliwia wspomniany przepis, rozsądny zwrot i inwestycji ustalony na poziomie 6,5 %. Wartość ta nie przekracza o 5 punktów procentowych stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Stopa referencyjna od dnia 5 marca 2015 r. wynosi 1,50.

IV.
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, lub w przypadku określenia warunków ponownego wykorzystania, albo wysokości opłaty.

 • Zgodnie z art. 6 i 10 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie może odmówić, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w przypadkach gdy :
 • prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa;
 • prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio;
 • prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji sektora publicznego:
 • których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem;
 • powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;
 • do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – prawo własności przemysłowej lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane;
 • będących w posiadaniu muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, bibliotek naukowych lub archiwów, w przypadku gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż podmioty zobowiązane, a czas trwania tych praw nie wygasł.
 • wniosek dotyczy tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie w wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
  Na decyzję o odmowie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego służy prawo :
 • wniesienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie;
 • złożenia do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.
 • W sytuacji, gdy podmiot zobowiązany przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą:
 • warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej;
 • wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,
  Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w punktach 1 lub 2, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
  W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
  Na powyższą decyzję przysługuje wnioskodawcy prawo :
 • wniesienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie;
 • złożenia do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.
  W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
  Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:
 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz
  z odpowiedzią na skargę.

V.
Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, powody jej zawarcia oraz wyniki oceny tych umów.
Nie zostały zawarte takie umowy.

VI.
Procedura związana ze złożeniem wniosku o ponowne wykorzystywanie

 • Wniosek o ponowne wykorzystywanie, zwany dalej „wnioskiem”, wnosi się
  w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub
  w centralnym repozytorium;
 • została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 • Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
 • Wniosek zawiera w szczególności:
 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki,
  na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego,
  a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.
 • Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.
 • Wniosek wnosi się w postaci papierowej na adres 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1, albo w postaci elektronicznej na adres sekretariat@ethnomuseum.pl.
 • W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
 • Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku, z wyjątkiem wniosku, o którym mowa w ust. 2:
 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 • Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w ust. 8 pkt 3, może
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany
  o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 • Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega następującym ograniczeniom :
 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na :
 • prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy,
 • albo w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw,
  – przy czym ograniczenia to nie dotyczą informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa;
 • w zakresie informacji sektora publicznego:
 • których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem,
 • powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie,
 • do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. poz. 631, z późn. zm.), prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. poz. 1402, z 2004 r. poz. 959 oraz z 2007 r. poz. 662 i 1238), prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. poz. 1300, z 2006 r. poz. 877, z 2007 r. poz. 662, z 2011 r. poz. 1099 oraz z 2015 r. poz. 1830), prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615) lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane,
 • będących w posiadaniu muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, bibliotek naukowych lub archiwów, w przypadku gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż podmioty zobowiązane, a czas trwania tych praw nie wygasł.
 • Podmiot zobowiązany może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, gdy wymagałoby to :
 • tworzenia informacji sektora publicznego,
 • ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie,
 • sporządzania z nich wyciągów,
  jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 • Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2:
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;
 • informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego; przepisy ust. 10 stosuje się.
  Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
Opublikowany przez: greenparrot
Data publikacji: 21 listopada 2017 09:13:26
Aktualizowany przez: Przemysław Walczak
Data aktualizacji: 14 września 2018 15:05:07
Zobacz rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Przemysław Walczak
14 września 2018 15:05:07
Przemysław Walczak
14 września 2018 15:04:56
greenparrot
22 listopada 2017 13:30:10
greenparrot
22 listopada 2017 13:14:50
greenparrot
22 listopada 2017 13:14:20
greenparrot
22 listopada 2017 13:12:13
greenparrot
22 listopada 2017 13:10:52
greenparrot
21 listopada 2017 09:13:26