Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jest uregulowane ustawą z dnia 11.08.2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641).

Dostęp do informacji publicznej jest realizowany zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez jej udostępnianie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na wniosek. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy składać na adres Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa bądź mailowo na adres sekretariat@ethnomuseum.pl.

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.

Przez podmiot zobowiązany należy w tym wypadku rozumieć Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Poniżej Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie przedstawia informację wymaganą ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

I.
Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania dla informacji udostępnianych na wniosek określa się odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy, przy czym udostępnianie informacji następuje wyłącznie na nośnikach znajdujących się w posiadaniu Muzeum, albo drogą elektroniczną.

II.
Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w tym podstawie ich obliczania, jeżeli zostały przez niego ustalone.

CENNIK
za udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

 • Ustala się następujące opłaty za udostępnienie informacji publicznej na wniosek oraz udostępnienia informacji publicznej do ponownego wykorzystania w celu innym niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym:
 • za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – 118 zł za jednorazowe udostępnienie;
 • w formie kopii (reprodukcji) cyfrowej – 172 zł za jeden skan lub fotografie cyfrowa zapisane na nośniku cyfrowym;
 • w formie fotografii:
 • za sztukę w formacie nie większym niż 50 x 60 cm – 168 zł,
 • za 1 m² w formacie nie większym niż określony w lit. a – 513 zł;
 • w formie papierowej:
 • za jedną stronę odbitki lub wydruku kolorowego:
 • – w formacie A-4 – 33 zł,
  – w formacie A-3 – 61 zł,
  b) za jedną stronę odbitki lub wydruku czarno-białego;
  – w formacie A-4 – 25 zł,
  – w formacie A-3 – 45 zł;
 • w formie nagrania dźwięku lub obrazu i dźwięku na nośnik cyfrowy – 63 zł za każdą rozpoczętą godzinę nagrania;
 • w inny sposób niż określone w pkt 1 – 5 86 złotych za każdą rozpoczętą godzinę koniecznej pracy pracownika Muzeum.

Podane kwoty są cenami brutto.

 • W przypadku konieczności wykonania dodatkowej pracy przez pracownika Muzeum, w związku, ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, koszty pracy pracownika oblicza się według wzoru: liczba godzin poświęconych na przygotowanie informacji publicznej x koszt 1 godziny pracy w wysokości 86 złotych brutto.
 • Nakładając opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania na wniosek uwzględnia się także koszty przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.
 • Łączna wysokość opłaty nie może przekraczać sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty za udostępnienie, przekształcenie informacji lub udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, gdy opłata wynosi, co najmniej 5.00 zł brutto.
 • Opłaty za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania uiszcza się przelewem lub przekazem na konto Muzeum nr 77 1160 2202 0000 0001 0461 1493.

III.
Informacja o czynnikach, które są brane pod uwagę przy ustalaniu nakładanych opłat za ponowne wykorzystywanie.

Ustalając wysokość stawek za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego uwzględniono koszty wynikające z gromadzenia, produkowania, reprodukowania, rozpowszechniania oraz ochrony i ustalania praw do udostępnianej lub przekazywanej informacji, co umożliwia przepis art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11.08.2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Pod uwagę wzięto także, co umożliwia wspomniany przepis, rozsądny zwrot i inwestycji ustalony na poziomie 6,5 %. Wartość ta nie przekracza o 5 punktów procentowych stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Stopa referencyjna od dnia 07.04.2022 roku wynosi 4,50.

IV.
Procedura związana ze złożeniem wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie, zwany dalej „wnioskiem”, wnosi się w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:
  1. nie są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej lub
   w portalu danych;
  2. są udostępnione w sposób inny niż określony w pkt a) i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
  3. będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
  4. są udostępnione lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 1. Wniosek może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
 1. Wniosek zawiera w szczególności:
  1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
  2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
  3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki,
   na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
  4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
  5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego,
   a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;
  6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.
 1. Wniosek wnosi się w postaci papierowej na adres 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1, albo w postaci elektronicznej na adres sekretariat@ethnomuseum.pl
 2. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 3. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 4. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
 5. Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku, z wyjątkiem wniosku, o którym mowa w ust. 2:
 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 2. informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku;
 3. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 4. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, gdy nie ma obowiązku tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane;
 5. odmawia, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w ust. 8 pkt d), może
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 2. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, gdy nie ma obowiązku tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 3. Podmiot zobowiązany, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom określonym w art. 6 ustawy z dnia 11.08.2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora finansów publicznych.
 4. Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2:
 1. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;
 2. informuje o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku lub ze względu na format, w jakim informacje sektora publicznego miałyby być udostępniane;
 3. odmawia, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 1. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

 

Opublikowany przez: greenparrot
Data publikacji: 21 listopada 2017 09:13:26
Aktualizowany przez: Przemysław Walczak
Data aktualizacji: 04 maja 2022 11:58:47
Zobacz rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Przemysław Walczak
04 maja 2022 11:58:47
Przemysław Walczak
26 kwietnia 2022 11:23:26
Przemysław Walczak
25 kwietnia 2022 11:41:04
Przemysław Walczak
25 kwietnia 2022 11:40:47
Przemysław Walczak
25 kwietnia 2022 11:39:48
Przemysław Walczak
25 kwietnia 2022 11:33:01
Przemysław Walczak
14 września 2018 15:05:07
greenparrot
22 listopada 2017 13:30:10
greenparrot
22 listopada 2017 13:14:50
greenparrot
22 listopada 2017 13:14:20
greenparrot
22 listopada 2017 13:12:13
greenparrot
22 listopada 2017 13:10:52
greenparrot
21 listopada 2017 09:13:26