Dotyczy postępowania : DC nr 6117/2021/01/TP/02/2022 „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”

Informujemy Wykonawców, że postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy:

https://platformazakupowa.pl/

Specyfikacja warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ” znajduje się na stronie prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/595873

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Opublikowany przez: Malgorzata Dolegowska
Data publikacji: 05 kwietnia 2022 10:34:17