Dotyczy postępowania : Dc nr 1833/2022/03/TP/04/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa

Informujemy Wykonawców, że postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy:

https://platformazakupowa.pl/

Specyfikacja warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ” znajduje się na stronie prowadzonego postępowania:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/613997

 

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Opublikowany przez: Malgorzata Dolegowska
Data publikacji: 17 maja 2022 13:23:22