Dotyczy postępowania: DP/04/TP/03/2023 Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie wraz ze sprzątaniem terenu zewnętrznego – zamówienie obejmuje również sprzątanie sal wystawowych

Informujemy Wykonawców, że postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy:

https://platformazakupowa.pl/

Specyfikacja warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ” znajduje się na stronie prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/751277

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Opublikowany przez: Malgorzata Dolegowska
Data publikacji: 06 kwietnia 2023 14:06:55