Dotyczy postępowania : DP/01/TP/05/2022 CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA  W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE – ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH, OBSŁUGĘ RECEPCJI ORAZ  ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH

Informujemy Wykonawców, że postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy:

https://platformazakupowa.pl/

Specyfikacja warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ” znajduje się na stronie prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/710743

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Opublikowany przez: Malgorzata Dolegowska
Data publikacji: 29 grudnia 2022 16:00:37